Modele rozwoju społeczno-gospodarczego

Halper S. (2010), le consensus de Beijing: comment le modèle autoritaire de la Chine dominera le XXIe siècle, New York. Przez wzfrost Gospodarczy rozumiemy proces zwiększania zasobów dóbr i Usług konsompcyjnych, a w szczególności taki wzrouille ilościowy, qui Zapewnia Zwiększenie ilości dobór i Usług konsomptueux cyjnych przypadających na mieszkańca danego kraju. Chodzi tu o wzrod w realnym wyrażeniu, fizycznym, mierzony w sposób, qui eliminuje zniekształcający Wpływ zmian CEN, procesów inflacyjnych. Syntetycznym miernikiem Dynamiki wzrostu gospodarczego jest stopa wzrostu produktu Krajowego Brutto w skali Roku. Procesy wzrostu je rozwoju gospodarczego są uwarunkowane społecznie, odbywają się w społeczeństwach o określonej strukturze, dysponujących instytucjami społecznymi, politycznymi, normami prawnymi, wzorcami zachowań itp. Oznacza à, że rozwĩgospodarczy nie jest możliwy bez postępu Społecznego, bez zmian w postawach jednostek i Grup Społecznych oraz w funkcjonowaniu urządzeń i przedmiotowego Społecznych. Ta jedność je wzajemne uwarunkowanie rozwoju gospodarczego je postępu Społecznego znajduje wyraz w pojęciu Rozwoju Społeczno-gospodarczego. Rezultatem Rozwoju Społeczno-gospodarczego jest qualité życia społeczeństwa jako całości, jego Grup Społecznych je żadnych jednostek. Mówiąc o jakości życia Mamy na Myśli nie tylko Dostępność je Rozmiary Herb konsumpcji dóbr i Usług materialnych i niematerialnych, ALE także Takie zjawiska Jak funkcjonowanie Środowiska pracy, Środowiska domowego, degré Aktywności je współpracy ludzi w zachowaniu i przyswajaniu dotychczasowego oraz tworzeniu nowego dorobku materialnego i Kulturalno-naukowego, degré Wolności ludzi, Stan Zdrowia psychicznego i Fizycznego. W naukach Społecznych podejmowane są OD dłuższego czasu wysiłki zmierzające do skonstruowania mierników, które w ocenie Rozwoju Społeczno-gospodarczego wychodziłyby Poza tradycyjne Wskaźniki wielkości dochodu Narodowego na mieszkańca, odzwierciedlałyby zjawiska poziomu życia, jego Jakość.